YDELSER

UDEBLIVER RESULTATERNE?

Sparring

Second opinion

 

Hvorfor bør du overveje Ad- visory, sparring og en second opinion?

Værdiskabende sparring og en second opinion kan sagtens bidrage til vækst i din virksom-hed, og kan være mere behage-ligt for både deltagerne og for ejerlederen, idet en sparrings partner netop ikke har magt og ansvar. Derfor et godt alternativ eller supplement til bestyrelsen.

De virksomheder, der ser nød- vendigheden og aktivt anvender værdiskabende sparring formår, at udnytte de ressourcer vi hver især besidder - og denne second opinion har vi alle brug for, netop fordi vi sjældent ved alt og om alt.

 

Opfordringen til sparring er her-med givet videre til dig.

Strategisk ledelse

Strategisk transformation

 

Strategien er nedfældet og printet, men hvorfor virker den ikke?

 

Det er ofte ikke strategien, der fejler noget, men derimod måden vi eksekverer den på, der gør hele forskellen! Vi er alle gode til, at opstille visioner og planer for os sig selv eller virk-somheden. Men det eneste, der kan realisere planerne og sikre succes, er måden planerne eksekveres på. Effektiv strategi implementering handler om ledelse og ændrer vi ikke adfærd får vi samme resultat i morgen som vi fik igår.

 

Er der transparens mellem strategi og adfærd eller udebliver resultaterne?

Konkurrencekraft

Værdiskabning

 

Innovationskultur, inspirerende ledelse og relationer skaber re-sultater og bevarer konkurrence-kraft.

 

Virksomhedernes ledelse skal blive bedre til at indarbejde hele værdikæden i det strategiske arbejde samt sikre transparens fra strategisk til operationelt niveau. Kompleksitet og hastig-hed tving-er os til at tænke ud af boksen og gøre op med den traditionelle silo organisering. Dermed stilles mere skarpt på, at være agil og flytte os fra at være rigtig god til at være god til det rigtige.

 

Styrk konkurrencekraften ved at give processerne et strategisk fokus. Mangler du hjælp til konkurrencekraften?

Resultater

Forandring til forankring

 

Er du forandringsparat?

 

Ja, er svaret fra fleste, men udebliver resultaterne afsløres graden af forandringsparatheden ofte i implementeringen og for- ankringen. Alt for mange investeringer og resurser i kompetenceudvikling eller forandringsprojekter går tabt og resultaterne udebliver fordi for-ankringen fejler. At forstå og bistå forandrings- processer, både før, under og efter, er det vi støtter op om.

 

Ekstraordinær vægt og fokus ligges på at sikre forankring og dermed høste ROI. Vi arbejder med dig og ikke for dig!

UDEBLIVER RESULTATERNE?

Er der en sammenhæng til adfærd - mellem fokus og indsatser?

 

MOVE2ACTION har stærkt netværk af erfarne, kompetente og professionelle samarbejdspartnere og specialister. Ud fra opgavens størrelse, kompleksitet og omfang sammensættes et team, og vil derfor være i stand til, at gennemføre processen fra idé til implementering og forankring.

UDGANGSPUNKTET ER DIG!

Med udgangspunkt i netop din virkelighed tilbydes erfaren sparring, rådgivning og ydelser, der understøtter din virksomhed i at udnytte det fulde potentiale

 

#HENNINGKROG

Ring +45 20 583 596

Leadership, change and transformation

Driving strategy into high performance

Delivering value and business results